APIE MUS

Asociacija „Idėja Kaunui“ (toliau – asociacija) yra savarankiška, visuomeninė Lietuvos jaunimo, sporto, kultūros, finansininkų, ekonomistų, teisininkų bei kitų sričių ir profesijų organizacija, veikianti Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurioje šiuo metu yra 1836 savanorių.

Tikslai: 
narių ir savanorių veiklos koordinavimas, interesų atstovavimas, gynimas ir jų atstovavimas teisme, bei kitų viešųjų interesų tenkinimas; 
skatinimas dalyvauti valstybės kūrimo ir tobulinimo darbuose; 
jaunimo socialinių, kultūrinių problemų analizė, jų sprendimo būdų paieška ir vykdymas; 
pilietinės iniciatyvos, savanorystės, socialinio aktyvumo skatinimas; 
socialinės atskirties mažinimas; 
ryšių su giminingomis organizacijomis visame pasaulyje plėtojimas. 


VYKDOMOS VEIKLOS

2017 m.

Sausio 1 d. – gruodžio 1 d.
Socialinis projektas „Atrask savyje savanorį“
Socialinis projektas „Lietuvos neatrastos vietos“
Performansas „Idėja Kaunui“ - tai daigiau nei idėja


ĮGYVENDINTOS IDĖJOS

2016 m.

Sausio 1 d. – gruodžio 1 d.
Socialinis projektas „Atrask savyje savanorį“
Socialinis projektas „Lietuvos neatrastos vietos“
Sporto projektas „<...>“
Kultūrinis renginys „<...>“

2015 m.

Sausio 1 d. – gruodžio 1 d.
Socialinis projektas „Atrask savyje savanorį“

2014 m.

Sausio 1 d. – gruodžio 1 d.
Socialinis projektas „Atrask savyje savanorį“

Rugsėjo 6 d.
Kultūrinis renginys „Aš ir kultūra“

2013 m.

Sausio 1 d. – gruodžio 1 d. (2014 m. sausio 12 d.)
Socialinis projektas „Atrask savyje savanorį“
Aplinkosaugos projektas <...>

Lapkričio 8 d.
Poezijos rinkinys „Likimo vingiais“

2012 m.

Socialinis projektas „Atrask savyje savanorį“
Kultūrinis renginys „Kauno naktys: kultūra ir aš“
Kultūrinis Šv. Kalėdinis vakaras „Po angelo balsu“

2011 m.

Socialinė programa „Pirmoji pagalba visiems“
Socialinė programa „Atrask savyje savanorį“
Kultūrinis renginys „Kauno naktys: kultūra ir aš“
9-tas Tarptautinis animacinių filmų festivalis „Tindirindis“ Kaune

2010 m.

Socialinis internetinis projektas „Kauno neatrastos vietos“
Socialinis internetinis projektas „Vilniaus neatrastos vietos“
Socialinis internetinis projektas „Lietuvos neatrastos vietos“
Kultūrinis Šv. Kalėdinis vakaras „Po angelo sparnu“
Kultūrinis renginys „Kauno naktys: kultūra ir aš“
Kultūrinis renginys „belaukiant Kauno naktys: kultūra ir aš“

2009 m.

Kultūrinis renginys „Skambantys balsai – Kauno širdims“
Kultūrinis renginys „Kauno naktys: ekologija ir kultūra nuo sutemų ikiaušros“
Nemokamas bevielio ryšio internetas Laisvės alėjoje


Pateikiami įstatai, naujai patvirtinti 2015-03-24.

Asociacija „IDĖJA KAUNUI“ 
ĮSTATAI 


I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
II. TIKSLAI, VEIKLOS KRYPTYS 
III. NARIAI 
IV. VALDYMAS 
V. SUVAŽIAVIMAS 
VI. PIRMININKAS 
VII. VALDYBA 
VIII. PRIEŽIŪROS KOMISIJA 
IX. ĮSTATŲ KEITIMAS, PILDYMAS 
X. FINANSINĖ VEIKLA 
XI. PERTVARKYMAS, PABAIGA 
XII. SKELBIMAI IR VIEŠA INFORMACIJA 

I. Bendrosios nuostatos

Idėja Kaunui (toliau – asociacija) yra savarankiška, visuomeninė Lietuvos jaunimo, sporto, kultūros, finansininkų, ekonomistų, teisininkų bei kitų sričių ir profesijų organizacija, veikianti Lietuvos Respublikos teritorijoje. Asociacijos teisinė forma yra asociacija. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų bei šių įstatų (toliau – įstatai). Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo balansą, antspaudą, sąskaitas banko įstaigose teisės aktų nustatyta tvarka. Už savo prievoles asociacija atsako visu savo turtu. Asociacijos buveinės adresas keičiamas asociacijos Pirmininko (toliau – Pirmininkas) įsakymu. Apie asociacijos buveinės adresą skelbiama asociacijos interneto svetainėje www.idejakaunui.lt arba www.idejakaunui.blogspot.com (toliau – interneto svetainė) ir asociacijos elektronine konferencija ideja-kaunui-nariai@googlegroups.com (toliau – elektroninė konferencija) pranešama asociacijos nariams (toliau – Nariai). 

II. Tikslai, veiklos kryptys 

2.1. Asociacijos tikslai: 
2.1.1. Narių ir savanorių (toliau – Savanoris) veiklos koordinavimas, interesų atstovavimas, gynimas ir jų atstovavimas teisme, bei kitų viešųjų interesų tenkinimas; 
2.1.2. Narių ir savanorių teisių, garbės ir orumo, darbo santykių ir teisių gynimas teisme, kai yra ginčas tarp Narių (Savanorių) ir trečiųjų asmenų; 
2.1.3. skatinimas dalyvauti valstybės kūrimo ir tobulinimo darbuose; 
2.1.4. jaunimo socialinių, kultūrinių problemų analizė, jų sprendimo būdų paieška ir vykdymas; 
2.1.5. pilietinės iniciatyvos, savanorystės, socialinio aktyvumo skatinimas; 
2.1.6. socialinės atskirties mažinimas; 
2.1.7. ryšių su giminingomis organizacijomis visame pasaulyje plėtojimas. 

2.2. Veiklos sritys ir rūšys. Įgyvendindama savo tikslus, asociacija: 
2.2.1. žodžiu, raštu ar kitais būdais skleidžia informaciją apie savo veiklą, propaguoja organizacijos tikslus ir uždavinius; 
2.2.2. steigia visuomenines informavimo priemones, užsiima leidybine veikla; 
2.2.3. organizuoja seminarus, mokymus; 
2.2.4. organizuoja susirinkimus: mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, įvairias eitynes, kitokius taikius beginklius susirinkimus ir masinius renginius; 
2.2.5. šviečia ir ruošia jaunimą aktyviai, savanoriškai, pilietiškai veiklai; 
2.2.6. bendradarbiauja su kitomis visuomeninėmis ir politinėmis organizacijomis, kitomis institucijomis; 
2.2.7. teikia ir gauna paramą; 
2.2.8. organizuoja ir vykdo veiklą, susijusią su jaunimu, ekologija, sportu, kultūra, finansais, ekonomika, teise ir t.t. bei psichoaktyvių medžiagų prevencija, taip pat organizuoja ir vykdo projektus: „Kauno naktys“ („Kauno naktys: kultūra ir aš“, „Kultūra ir aš“), „Kauno neatrastos vietos“, „Vilniaus neatrastos vietos“, „Lietuvos neatrastos vietos“, „Atrask savyje savanorį“, „Pirmoji pagalba visiems“, „Humanizmo galia“; 
2.2.9. vykdo teisinę veiklą (nemokamai Nariams ir Savanoriams teikia teisines paslaugas (pagalbą); 
2.2.10. vykdo kitą šiems įstatams ir Lietuvos Respublikos įstatymams neprieštaraujančią veiklą, padedančią įgyvendinti asociacijos tikslus. 

III. Nariai 

3.1. Narys gali būti veiksnus fizinis asmuo, siekiantis asociacijos tikslų, pripažįstantis įstatus ir įsipareigoję juos vykdyti. Narius šiuose įstatuose nustatyta tvarka priima Valdyba arba Pirmininkas. Fizinis asmuo, norintis tapti Nariu, užpildo Valdybos nustatytos formos prašymą (anketą), kurią įteikia Valdybai arba Pirmininkui. Valdyba arba Pirmininkas sprendžia dėl fizinio asmens narystės asociacijoje. Valdybos arba Pirmininko patvirtintus Narius registruojama ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po kiekvieno Valdybos posėdžio, kuriame buvo sprendžiamas klausimas dėl fizinio asmens narystės. Informaciją apie naujus Narius pranešama Nariams. 
3.1.1. Visi Nariai ir Savanoriai yra lygus, turintys dalinai vienodas teises, vienodas sąlygas dalyvauti asociacijos veikloje, naudotis asociacijos teikiamomis mokamomis ir nemokamomis paslaugomis, nepaisant asociacijoje užimamų pareigų ir kitų aplinkybių. 

3.2. Narys turi teisę: 
3.2.1. dalyvauti asociacijos veikloje (taip pat ir Savanoris turi šią teisę); 
3.2.2. dalyvauti ir balsuoti asociacijos Suvažiavime (toliau – Suvažiavimas); 
3.2.3. Suvažiavime būti iškeltu arba išsikelti kandidatūrą į renkamą asociacijos valdymo organą ar kitus organus ir būti išrinktu; 
3.2.4. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis (taip pat ir Savanoris turi šią teisę), tačiau privalo apmokėti už suteiktas mokamas paslaugas; 
3.2.5. teikti siūlymus bei reikšti nuomonę dėl asociacijos ir jos valdymo organų ir kitų organų veiklos Suvažiavime arba (ir) Valdybai arba (ir) Pirmininkui (taip pat ir Savanoris turi šią teisę); 
3.2.6. Valdybos arba Pirmininko nustatyta tvarka susipažinti su asociacijos dokumentais, Narių ir Savanorių sąrašu ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą; 
3.2.7. sustabdyti savo narystę asociacijoje; 
3.2.8. išstoti iš asociacijos; 
3.2.9. kitas teisės aktuose ir įstatuose nustatytas teises (taip pat ir Savanoris turi šią teisę). 

3.3. Narys ir Savanoris privalo: 
3.3.1. laikytis įstatų, vykdyti asociacijos valdymo organų priimtus sprendimus ir Nario bei Savanorio įsipareigojimus; 
3.3.2. būti tolerantiškas kitų Narių ir Savanorių atžvilgiu, gerbti jų nuomonę ir teises, taip pat susilaikyti nuo veiklos, nukreiptos prieš kitą Narį ir Savanorį, ar kitaip darančią žalą asociacijai; 
3.3.3. mokėti Nario mokestį, jei toks yra nustatytas. 

3.4. Nario narystė asociacijoje laikoma sustabdyta, kai Narys įteikia prašymą dėl narystės sustabdymo Valdybai arba Pirmininkui. Pirmininkas (Valdyba) per 5 darbo dienas turi informuoti Valdybą (Pirmininką) apie gauto Nario prašymą dėl narystės sustabdymo. Gavę prašymą apie narystės sustabdymą, Valdyba arba Pirmininkas per 5 darbo dienas pažymi Narių sąrašuose, jog pareiškėjo narystė asociacijoje sustabdyta. 
3.4.1. Valdyba arba Pirmininkas atskirame dokumente patvirtina narystės sustabdymo prašymo formą. 
3.4.2. Valdyba arba Pirmininkas nustato ilgiausią narystės sustabdymo laiko terminą konkrečiu atveju. 

3.5. Nario narystė asociacijoje laikoma pasibaigusi, kai Narys įteikia prašymą dėl išstojimo iš asociacijos Valdybai arba Pirmininkui. Pirmininkas (Valdyba) per 5 darbo dienas turi informuoti Valdybą (Pirmininką) apie gauto Nario prašymą dėl išstojimo. Gavę prašymą apie išstojimą, Valdyba arba Pirmininkas per 5 darbo dienas pažymi Narių sąrašuose, jog pareiškėjo narystė asociacijoje pasibaigusi. 
3.5.1. Valdyba atskirame dokumente patvirtina išstojimo prašymo formą. 

3.6. Valdyba, Pirmininko pritarimu, turi teisę pašalinti bet kurį Narį arba sustabdyti jo narystę asociacijoje, jei Narys nesilaiko įstatų arba (ir) dėl rimtų priežasčių. Narys, kuris pašalintas arba narystė sustabdyta, turi teisę, nuo Valdybos priimto sprendimo, per 10 kalendorinių dienų apskųsti asociacijos Priežiūros komisijai (toliau – Priežiūros komisija), kurios sprendimas, priimamas per 60 dienų, yra galutinis. Valdyba pažymi Narių sąraše, jog Nario narystė asociacijoje sustabdyta arba išbraukia pašalintąjį Narį iš asociacijos Narių sąrašo per 10 dienų, nuo Valdybos priimto sprendimo dienos. Apie Nario narystės nutraukimą ar sustabdymą Valdyba informuoja visus Narius. 

3.7. Asociacijos veikloje gali dalyvauti Savanoriai. Savanoris – tai asmuo, savanoriškai teikiantis pagalbą asociacijoje be jokio užmokesčio ar kitokio atlygio. 
3.7.1. Savanoriu esantis asmuo savaime Nariu netampa ir Nario teisių bei pareigų neįgyja. Savanoris turi teisę tapti Nariu bendra šiuose įstatuose nustatyta tvarka. 
3.7.2. Asmuo tampa Savanoriu bendra įstatuose nustatyta tvarka. 
3.7.3. Savanoris iš asociacijos pašalinamas Pirmininko arba Valdybos spendimu. 

IV. Valdymas 

4.1. Asociacijos organai: 
4.1.1. Suvažiavimas – visuotinis narių susirinkimas; 
4.1.2. Pirmininkas – vienasmenis valdymo organas; 
4.1.3. Valdyba – kolegialus valdymo organas; 
4.1.4. Priežiūros komisija – kolegialus organas. 

V. Suvažiavimas 

5.1. Suvažiavimas yra asociacijos organas, turintis visas visuotinio susirinkimo teises. 

5.2. Suvažiavimą šaukia ir organizuoja Valdyba arba (ir) Pirmininkas per penkis mėnesius skaičiuojant nuo kalendorinių metų pradžios. 
5.2.1. Suvažiavimas organizuojamas per du mėnesius nuo sprendimo sušaukti Suvažiavimą. Apie sprendimą pranešama elektroninėje konferencijoje ir interneto svetainėje. Ne mažiau kaip prieš dvidešimt penkias dienas iki Suvažiavimo, Nariams pranešama apie Suvažiavimo dieną, laiką, vietą ir kitus dokumentus reikalingus Suvažiavimui. Suvažiavimo preliminari darbotvarkė pranešama Nariams priimto sprendimo sušaukti Suvažiavimą dieną ir kitomis dienomis, kai tik preliminari darbotvarkė keičiasi. Galutinė Suvažiavimo darbotvarkė nariams pranešama iki Suvažiavimo likus penkioms dienoms. 
5.2.2. Jeigu Suvažiavime nėra kvorumo (dalyvauja mažiau negu ½ Narių), tai šaukiamas pakartotinis Suvažiavimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Suvažiavimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek pakartotiniame Suvažiavime dalyvavo Narių. 
5.2.2.1. Pakartotinis Suvažiavimas organizuojamas per dvidešimt penkias dienas pranešant pakartotino Suvažiavimo dieną, laiką, vietą, kitus reikalingus pakartotinam Suvažiavimui dokumentus ir neįvykusio Suvažiavimo darbotvarkę interneto svetainėje ir elektroninėje konferencijoje. 

5.3. Neeilinį Suvažiavimą šaukia Valdyba arba (ir) Pirmininkas, arba ne mažiau kaip 3/4 Narių prašymu Valdybai ir (arba) Pirmininkui. Neeilinis Suvažiavimas organizuojamas per du mėnesius nuo prašymo įteikimo Valdybai arba (ir) Pirmininkui dienos. Apie gautą prašymą pranešama elektroninėje konferencijoje ir interneto svetainėje. Ne mažiau kaip prieš dvidešimt dienų iki neeilinio Suvažiavimo, Nariams pranešama apie neeilinio Suvažiavimo datą, laiką, vietą ir atsiunčiami kiti Suvažiavimui reikalingi dokumentai. Neeilinio Suvažiavimo preliminari darbotvarkė Nariams pranešama prašymo organizuoti neeilinį Suvažiavimą dieną ir kitomis dienomis, kai tik preliminari darbotvarkė keičiasi. Galutinė neeilinio Suvažiavimo darbotvarkė pranešama nariams likus iki neeilinio Suvažiavimo trims dienos. 
5.3.1. Jeigu neeiliniame Suvažiavime nėra kvorumo (dalyvauja mažiau negu ½ Narių), tai šaukiamas pakartotinis neeilinis Suvažiavimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio neeilinio Suvažiavimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek pakartotiname neeiliniame Suvažiavime dalyvavo Narių. 
5.3.1.1. Pakartotinis neeilinis Suvažiavimas organizuojamas neįvykus neeiliniam Suvažiavimui per dvidešimt penkias dienas pranešant pakartotino neeilinio Suvažiavimo dieną, laiką, vietą, kitus reikalingus pakartotinam neeiliniam Suvažiavimui dokumentus ir neįvykusio neeilinio Suvažiavimo darbotvarkę interneto svetainėje ir elektroninėje konferencijoje. 

5.4. Narių ir Savanorių veiklos tvarką nustato Valdyba arba (ir) Pirmininkas. 

5.5. Suvažiavimo darbotvarkės klausimus gali siūlyti Valdyba arba (ir) Pirmininkas arba (ir) ne mažiaus kaip 2/3 Narių prašymu Valdybai ir (arba) Pirmininkui. 

5.6. Suvažiavimo metu Suvažiavimo darbotvarkę galima pildyti, keisti Suvažiavimo sprendimu. 

5.7. Suvažiavimas gali priimti sprendimus, jeigu jame dalyvauja ne mažiau 1/2 Narių. Suvažiavimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių Narių balsų „už“ negu „prieš“ (Nariai, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra, jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis), išskyrus 5.6., 5.8.1., 5.8.2., 5.8.5. punktus, kai sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau nei ¾ Narių balsų dalyvavusių Suvažiavime. 
5.7.1. Suvažiavimas gali konkrečiu Suvažiavimo darbotvarkės klausimu balsuoti slaptu būdu, jei to reikalauja daugiau nei 1/3 Suvažiavime dalyvaujančių Narių. 

5.8. Suvažiavimas: 
5.8.1. keičia arba (ir) papildo įstatus; 
5.8.2. renka (skiria) ir atšaukia valdymo organų ir kolegialaus organo narius, nustato valdymo organų ir kolegialių organų sudėtį; 
5.8.3. nustato Narių stojamųjų įnašų dydį ir Narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką, kurią patvirtina atskiru dokumentu; 
5.8.4. tvirtina asociacijos metinę finansinę bei veiklos atskaitomybę, taip pat tvirtina Priežiūros komisijos veiklos atskaitomybę; 
5.8.5. priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo); 
5.8.6. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu. 

5.9. Suvažiavimas sprendžia ir kitus įstatymuose ir įstatuose Suvažiavimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal įstatymus tai nepriskirta kitų asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos. 

5.10. Suvažiavimas neturi teisės pavesti Valdybai arba (ir) Pirmininkui spręsti Suvažiavimo kompetencijai priklausančių klausimų, išskyrus 5.8.6., 5.8.2. punktuose numatytus atvejus. 

5.11. Suvažiavime sprendžiamojo balso teisę turi visi Nariai. Vienas Narys Suvažiavime turi vieną balsą. 
5.12. Asociacijos valdymo organų ir kitų kolegialių organų nariai, jeigu jie nėra Nariai, gali dalyvauti Suvažiavime be balso teisės. Svečių dalyvavimą Suvažiavime be balso teisės turi patvirtinti Valdyba. 
5.13. Valdyba arba (ir) Pirmininkas neprivalo kiekvieno Nario gauto siūlymo įtraukti į darbotvarkę, tačiau apie visus neįtrauktus klausimus turi informuoti Suvažiavimo dalyvius Suvažiavimo pradžioje.  
VI. Pirmininkas 

6.1. Pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas, kuris įeina į Valdybos sudėtį. 

6.2. Pirmininkas vadovauja visai asociacijos veiklai. 

6.3. Pirmininką penkeriems metams renka Suvažiavimas iš kandidatų ar patys pasisiūlo. 
6.3.1. Kandidatai į Pirmininkus turi vadovautis Narių ir Savanorių veiklos tvarka. 

6.4. Pirmininkas atstovauja asociaciją. 
6.4.1. Pirmininkui negalint atstovauti asociaciją, atstovauja Vicepirmininkas arba kitas Pirmininko įgaliotas Valdybos narys. 

6.5. Pirmininkas veikia asociacijos vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius asociacijos vardu. 
6.5.1. Pirmininkui negalint atlikti pareigų numatytų įstatuose, veikti ir (arba) sudaryti sandorius asociacijos vardu, atlieka pareigas, veikia ir (arba) sudaro sandorius asociacijos vardu Pirmininko įgaliotas Vicepirmininkas arba kitas Pirmininko įgaliotas Valdybos narys. 

6.6. Pirmininkas: 
6.6.1. koordinuoja Valdybos veiklą ir pirmininkauja jos posėdžiams; 
6.6.2. organizuoja asociacijos strateginę veiklą, formuoja asociacijos politiką ir nuostatas; 
6.6.3. nagrinėja ir priima sprendimus svarbiausiais asociacijos veiklos klausimais; 
6.6.4. nustato dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo Nariams ir tretiems asmenims tvarką; 
6.6.5. priima į darbą ir atleidžia asociacijos darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis bei vykdo kitas darbdavio funkcijas; 
6.6.6. nagrinėja kitus Pirmininko kompetencijai priskirtus ir neprieštaraujančius klausimus. 

VII. Valdyba 

7.1. Valdyba yra kolegialus valdymo organas. Valdybą sudaro mažiausiai trys asmenys. 

7.2. Valdybos nariai renkami Suvažiavimo metu penkerių metų kadencijai. 
7.2.1. Kandidatai į Valdybos narius turi vadovautis Narių ir Savanorių veiklos tvarka. 

7.3. Valdyba: 
7.3.1. rengia asociacijos veiklos, finansinės ataskaitas ir teikia jas Suvažiavimui; 
7.3.2. sprendžia klausimus dėl narystės asociacijoje; 
7.3.3. šaukia Suvažiavimą; 
7.3.4. teikia Suvažiavimui svarstyti asociacijos Strateginio (toliau – Strategija) plano projektą; 
7.3.5. svarsto asociacijos programas (toliau – Programa), projektus (toliau – Projektas) ir strateginius veiklos klausimus; 
7.3.6. steigia ar naikina darbo grupes, komitetus ir klubus, Pirmininko teikimu tvirtina jų vadovus; 
7.3.7. esant poreikiui rengia ir tvirtina komitetų, darbo grupių ir klubų veiklos reglamentus; 
7.3.8. svarsto komitetų veiklos planus ir ataskaitas; 
7.3.9. rengia pranešimus Suvažiavimui; 
7.3.10. nustato dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo Nariams ir tretiems asmenims tvarką, kuri neturi prieštarauti Pirmininko nustatytai dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimą Nariams ir tretiems asmenims tvarkai. 
7.3.11. nagrinėja kitus jos kompetencijai neprieštaraujančius klausimus. 

7.4. Valdybos posėdžiams pirmininkauja Pirmininkas. Pirmininkui negalint pirmininkauti, pirmininkauja Vicepirmininkas. Jei Vicepirmininkas negali pirmininkauti posėdžiams, tai pirmininkauja kuris nors kitas Valdybos narys Valdybos sprendimu. 

7.5. Valdyba dirba pagal veiklos reglamentą, kurią tvirtina Pirmininkas. 

7.6. Valdybos posėdis yra teisėtas kada posėdyje dalyvauja ½ Valdybos narių, įskaitant Pirmininką. Valdybos posėdis organizuojamas ne rečiau, kaip vieną kartą į tris mėnesius. Posėdis protokoluojamas, kurį pasirašo posėdžio pirmininkas. Valdybos sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių Valdybos narių įskaitant ir Pirmininko balsų „už“ negu „prieš“ (Valdybos nariai ir (arba) Pirmininkas balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra, jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Pasiskirstant po lygiai balsams, galutinį sprendimą priima Pirmininkas. 

7.7. Valdybos posėdį šaukia Pirmininkas ir (arba) Vicepirmininkas ir (arba) 2/3 Valdybos nariai. 

7.8. Valdybos posėdžio darbotvarkę rengia Pirmininkas ir (arba) Vicepirmininkas. Valdybos nariai, Priežiūros komisijos pirmininkas, Pirmininkas gali siūlyti darbotvarkės klausimus. Darbotvarkė pateikiama ne anksčiau nei prieš dvi dienas iki posėdžio dienos. Posėdžio metu Valdybos sprendimu galima keisti ir (ar) pildyti posėdžio darbotvarkę. 

7.9. Valdybos sprendimu iš Valdybos narių išrenka Vicepirmininką pritarus Pirmininkui. Jis pavaduoja Pirmininką šiam laikinai negalint eiti savo pareigų ar nušalinus Pirmininką nuo pareigų. Gali būti išrenkamas ir daugiau nei vienas Vicepirmininkas pritarus Pirmininkui. 

7.10. Valdybos sprendimu steigiami ir (arba) naikinamai asociacijos filialai. 
7.10.1. Valdybos sprendimu sustabdoma asociacijos filialų veikla. 
7.10.2. Asociacijos filialai veikia pagal Valdybos sprendimu patvirtintą asociacijos filialų nuostatus, kurie neprieštarauja įstatams. 

VIII. Priežiūros komisija 

8.1. Priežiūros komisija atlieka asociacijos veiklos kontrolę. 

8.2. Priežiūros komisijos sudėtį nustato, narius penkerių metų kadencijai renka (atšaukia) Suvažiavimas. Priežiūros komisiją sudaro mažiausiai trys asmenys. 
8.2.1. Kandidatai į Priežiūros komisiją turi vadovautis Suvažiavimo veiklos tvarka. 

8.3. Priežiūros komisijos pirmininką iš savo tarpo renka komisijos nariai. 

8.4. Priežiūros komisijos pirmininkas gali dalyvauti Valdybos posėdžiuose be sprendžiamojo balso teisės, prireikus svarstomais klausimais pateikia Priežiūros komisijos išvadas. 

8.5. Priežiūros komisija: 
8.5.1. sprendžia ginčus, iškilusius tarp asociacijos organų bei tarp Narių, Savanorių. 
8.5.2. tikrina asociacijos ir jos valdymo organų veiklos teisėtumą ir tikslingumą; 
8.5.3. atlieka asociacijos finansinės ir ūkinės veiklos kontrolę; 
8.5.4. prižiūri ir teikia išvadas kaip įgyvendinama asociacijos strategija. 
8.5.5. ne mažiau kaip pusės visų Priežiūros komisijos narių daugumos sprendimu savo iniciatyva, pagal Pirmininko arba (ir) Valdybos paklausimą turi teisę aiškinti įstatų taikymą. Valdyba įstatų aiškinimus turi pateikti tvirtinti artimiausiam Suvažiavimui. 

8.6. Priežiūros komisija už savo veiklą atsiskaito Suvažiavimui. 

8.7. Priežiūros komisija dirba pagal veiklos reglamentą, kurį patvirtina Valdyba Pirmininko pritarimu. 

8.8. Priežiūros komisijos narys negali būti Pirmininkas, Valdybos narys. 

IX. Įstatų keitimas, pildymas 

9.1. Įstatai gali būti keičiami ar papildomi Suvažiavimo sprendimu vadovaujantis įstatais, įstatymais. 

9.2. Įstatų pakeitimus, pildymus gali inicijuoti Valdyba, kaip už tai pasisako 4/5 Valdybos nariai, Pirmininkas, Vicepirmininkas arba 4/5 Nariai. 

9.3. Įstatų keitimo ir papildymo projektus Valdyba arba Pirmininkas pateikia Nariams kartu su Suvažiavimo darbotvarke. Jei tai nepadaroma, įstatų keitimo ir papildymo projektai Suvažiavime nesvarstomi. 

X. Finansinė veikla 

10.1. Asociacijos lėšas sudaro: 
10.1.1. nario mokesčiai ir savanoriški įnašai; 
10.1.2. įstatymais nustatyta valstybės parama; 
10.1.3. fizinių ir juridinių asmenų parama; 
10.1.4. paveldėtas turtas; 
10.1.5. pajamos iš ūkinės veiklos, įskaitant teisinės veiklos, neprieštaraujančios įstatams ir veiklos tikslams; 
10.1.6. kitos teisėtai gautos pajamos, paramos. 

10.2. Asociacijos lėšų ir pajamų naudojimas vykdomas vadovaujantis lėšų ir pajamų naudojimo tvarka, patvirtinta Pirmininko. 

10.3. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

XI. Pertvarkymas, pabaiga 

11.1. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia veikla (reorganizuojama ar likviduojama) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir įstatymais nustatytais atvejais ir tvarka. 

XII. Skelbimai ir vieša informacija 

12.1. Apie numatomą asociacijos reorganizavimą, pertvarkymą ar likvidavimą skelbiama dienraštyje „Kauno diena“, interneto svetainėje ir pranešama Nariams elektroninėje konferencijoje. 

12.2. Kita su asociacijos susijusi vieša informacija turi būti skelbiama interneto svetainėje ir elektroninėje konferencijoje. Visa vieša informacija gali būti skelbiama kitose visuomenės informavimo priemonėse. 

12.3. Už viešos informacijos skelbimą atsakingas Pirmininkas arba kitas jo kiekvienu konkrečiu atveju įgaliotas asmuo, arba Vicepirmininkas, arba Valdybos narys.